6977444161 Ζωοδόχου Πηγής 18, Χαλάνδρι dimitrisanthis3@gmail.com
hero image
 
 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
Δημήτρης Ανθής | Ενεργειακός Σύμβουλος - Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις | Χαλάνδρι Αθήνα


 

 Γιατί είναι σημαντικός ο ηλεκτρολογικός έλεγχος;
Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις επιδεινώνονται με την πάροδο του χρόνου και πρέπει να ελέγχονται για συνεχή συντήρηση και για σωστή λειτουργία του κυκλώματος. Αυτοί οι έλεγχοι ασφαλείας είναι κοινώς γνωστοί ως «περιοδική επιθεώρηση» ή «έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης».

 Ποιος πραγματοποιεί τον έλεγχο και τι έλεγχοι γίνονται;
Ο έλεγχος γίνεται από ηλεκτρολόγο ή ηλεκτρολόγο μηχανικό και κατά την διάρκεια του διαπιστώνονται η κατάσταση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Σε έναν τυπικό έλεγχο ανακαλύπτονται  τυχόν υπερφόρτωση του ηλεκτρικού κυκλώματος, πιθανοί κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας και επισημαίνεται η κατάσταση της γείωσης. Οι έλεγχοι διεξάγονται επίσης σε καλωδιώσεις και σταθερό ηλεκτρικό εξοπλισμό για να βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλείς.

 Τι είναι το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου;
Το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου ή πιο σωστά Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη το οποίο εκδίδεται στο τέλος του ελέγχου, πέρα από βεβαίωση σωστής λειτουργίας, αποτελεί ακόμη την πλήρη αποτύπωση της εγκατάστασης με σαφή χωροθέτηση των πριζών και των διακοπτών στον εκάστοτε ηλεκτροδοτούμενο χώρο.

 Ποια είναι η τιμή για την έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου;
Η τιμή του πιστοποιητικού διαμορφώνεται ανάλογα με το μέγεθος του ακινήτου (τετραγωνικά μέτρα) και το είδος του πίνακα (μονοφασικός ή τριφασικός). Δείτε το κόστος και τις προσφορές που υπάρχουν στον ανανεωμένο τιμοκατάλογο.

 Πότε απαιτείται πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου;
Η συχνότερη περίπτωση στην οποία εμφανίζεται ανάγκη έκδοσης ΥΔΕ είναι κατά τη διαδικασία αλλαγής ονόματος ΔΕΗ ή μίσθωση ακινήτου.
Επίσης, είτε μια εγκατάσταση ηλεκτροδοτείται για πρώτη φορά, είτε γίνεται επανασύνδεση του ρεύματος, η ανάγκη έκδοσης του πιστοποιητικού καθίσταται αναγκαία.
Επιπλέον, κάθε φορά που ένας ηλεκτρολόγος ολοκληρώνει οποιαδήποτε μορφή εργασίας ηλεκτρικής εγκατάστασης στο σπίτι σας, πρέπει να εκδίδεται ένα πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου. 
Τέλος, σε περίπτωση τροποποίησης ή αύξησης της συμφωνημένης ισχύς μετά από αίτηση του χρήστη, ο ΔΕΔΔΗΕ ζητάει την πιστοποίηση από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

 Ποια είναι τα δικαιολογητικά για την έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου;
Για την έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου θα χρειαστεί αυτοψία στο χώρο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή ηλεκτρολόγο μηχανικό για την ταυτοποίηση της ορθής λειτουργίας του ηλεκτρικού κυκλώματος.
Το μόνο απαραίτητο έγγραφο που θα χρειαστεί να προσκομίσετε είναι ένας λογαριασμός ΔΕΗ ή οποιουδήποτε άλλου παρόχου ώστε να αντληθούν τα απαραίτητα στοιχεία της παροχής. Εάν τυχόν δεν υπάρχει λογαριασμός, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το μισθωτήριο από το taxis. Τον αριθμό παροχής σας μπορείτε να τον βρείτε στον μετρητή του ρεύματος.

 


 

Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη
 

Από την 1η Μαρτίου 2023, οι Υπεύθυνες Δηλώσεις Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) θα υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά.
Αναλυτικότερα, θα υποβάλλονται μέσω της διαδικτυακής Εφαρμογής Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΔΗΕ ενώ υπογραμμίζεται ότι θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες.
Υπενθυμίζεται ότι η ΥΔΕ πιστοποιεί την ασφάλεια της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης των ακινήτων και είναι απαραίτητη καθώς εξασφαλίζει τους ίδιους τους πολίτες έναντι σοβαρών κινδύνων (ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά κλπ) που μπορεί να εγκυμονούν εγκαταστάσεις που δεν έχουν ελεγχθεί.


Τι αλλαγες έχουν γίνει ως προς την διαδικασία;
Όλα γίνονται ηλεκτρονικά και κατατίθενται ηλεκτρονικά
Τροποποιήθηκε η διάρκεια της ΥΔΕ ανάλογα με τον τύπο της εγκατάστασης (3 κατηγορίες)


Βάσει της Υπουργικής Απόφασης 101195/ 17.09.2021 «Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» (ΦΕΚ 4654/Β/08.10.2021) τα έντυπα της Υ.Δ.Ε άλλαξαν.
Η νέα Υ.Δ.Ε αποτελείται από ένα σύνολο 6 εγγράφων

Τα απαραίτητα εγραφα που συνοδεύουν μια ΥΔΕ είναι:

Το βασικό έντυπο της ΥΔΕ (δημιουργείτε αυτόματα την ώρα της θεώρησης)
♦ Το πρωτόκολλο ελέγχου, είναι τρεις τύποι εγγράφου ανάλογα με την εγκατάσταση:
   •
Κατά το πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ 60364
   • Κατά το πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ HD-384
   • Κατά τον Κ.Ε.Η.Ε
Καταγραφή στοιχείων ΕΗΕ
Έντυπο περί Προαιρετικής Εγκατάστασης ΔΔΡ (προαιρετικό όπου απαιτείται)
♦ Κάτοψη - αποτύπωση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
♦ Μονογραμμικό σχέδιο του ηλεκτρολογικού πινακα
♦ Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή χρήστη


Αφού δημιουργηθεί ένα portfolio μετα παραπάνω εγραφα πρέπει να αναρτηθεί το ψηφιακά υπογεγραμμένο Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου μέσω της Πλατφόρμας Αιτημάτων του ΔΕΔΔΗΕ συνοδευόμενο με υπεύθυνη δήλωση του Ιδιοκτήτη / Χρήστη της εγκατάστασης. Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ψηφιακά μέσω gov.gr
https://apps.deddie.gr/ccrWebapp/newccticket.html


Με την παρούσα εφαρμογή, μπορεί να αναζητηθεί η καταληκτική ημερομηνία ισχύος μιας Υ.Δ.Ε., όπως αυτή δηλώθηκε από τον αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη στο έντυπο της Υ.Δ.Ε. που διατηρεί στο αρχείο του ο ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου ο ιδιοκτήτης/χρήστης της παροχής να γνωρίζει πότε οφείλει να προβεί σε επανέλεγχο της ηλεκτρικής του εγκατάστασης.
https://apps.deddie.gr/LicensedElectricianCertification/